Przygotowanie podłoża

Najpierw należy sprawdzić, czy podłoże jest mocne i stabilne.

Sprawdzić pod kątem pęknięć i niedoskonałości klejonych materiałów.

Usunąć pył i luźne elementy z klejonych powierzchni. Można tego dokonać środkami mechanicznymi (np. szczotką) lub sprężonym powietrzem. Przed nałożeniem pianokleju Tytan 60 Sekund należy także usunąć z podłoża wszelkie pozostałości poprzednio stosowanych klejów.

Niektóre materiały budowlane są w procesie produkcyjnym powlekane oleistą powłoką hydrofobową. Ich ewentualną obecność na powierzchni materiału można sprawdzić przeciągając po niej palec. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z treścią dokumentacji dostarczonej z materiałem.

Wszystkie tłuste substancje, a także powłoki, znacznie obniżają przyczepność pianokleju i należy je usunąć przed jego nałożeniem. Wiele powłok można usunąć za pomocą papieru ściernego.

Przygotowanie produktu – nakładanie za pomocą pistoletu

Zdjąć pokrywkę z pojemnika.

Założyć rękawice ochronne. Są one zamocowane w środku pokrywki.

Zdjąć pokrywę łącznika, aby uzyskać dostęp do zaworu.

Energicznie potrząsać puszkę przez 30 sekund (w górę i dół). Jej zawartość musi być odpowiednio wymieszana.

Nakręcić pistolet na puszkę. Sprawdzić czy jest on odpowiednio nałożony. Czarny plastikowy łącznik umieszczony na puszce pianokleju Tytan 60 sekund pasuje do większości typów pistoletów do nakładania pian i pianoklejów.

Obrócić puszkę dnem do góry, aby ustawić ją w pozycji roboczej.

Do regulacji strumienia pianokleju służy pokrętło umieszczone w tylnej części pistoletu. Strumień ten można także regulować ręcznie za pomocą spustu pistoletu.

Nakładać pianoklej zgodnie z instrukcjami.

Przed nałożeniem pianokleju sprawdzić czy wylot pistoletu jest czysty. Nieutwardzony pianoklej można zmywać środkiem Tytan Professional Czyścik lub usuwać ręcznikiem papierowym.

Czyszczenie końcówki

Oczyszczanie powierzchni

W niektórych zastosowaniach należy nakładać mniejsze ilości pianokleju i zapewniać bardziej precyzyjny wypływ

Wielkość nakładanych punktów można kontrolować poprzez regulację nacisku na spust pistoletu aplikacyjnego lub odpowiednie ustawienie pokrętła w jego tylnej części. Obrót pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje zmniejszenie przepływu pianokleju. Obrót w kierunku przeciwnym skutkuje szybszym wypływem i wytworzeniem szerszych kropli pianokleju.

Przygotowanie produktu – nakładanie za pomocą wężyka

Zdjąć pokrywkę z pojemnika.

Założyć rękawice ochronne. Są one zamocowane w środku pokrywki.

Energicznie potrząsać puszką przez 30 sekund (w góręi w dół). Jej zawartość musi być odpowiednio wymieszana.

Zamocować manualny łącznik na zawór pojemnika. Sprawdzić, czy jest on odpowiednio nałożony.

Obrócić puszkę dnem do góry, aby ustawić ją w pozycji roboczej.

Nakładać pianoklej zgodnie z instrukcjami.

Wskazówki dla aplikacji

Tytan 60 Sekund to klej poliuretanowy, który twardnieje podczas reakcji z wilgocią z powietrza. Próby wykazały, że zapewnia on chwyt po 60 sekundach (w temperaturze 23°C i 50% wilgotności względnej). W przypadku wątpliwości dotyczących warunków pogodowych w miejscu pracy można wykonać prostą próbę pokazującą czas uzyskania chwytu oraz czas otwarcia.

Nałożyć pasmo pianokleju o szerokości 2 – 3 cm.

Używając jednorazowego przedmiotu (np. kawałka plastiku lub rękawiczki) dotknąć i rozmazać powierzchnię warstwy pianokleju po 45, 60, 75 sekundach itd. Kiedy pianoklej zacznie przylegać do przedmiotu i tworzy nitki o długości 5 – 10 cm, oznacza to, że osiągnął on maksymalny chwyt.

Nie korzystać ponownie z pianokleju po utworzeniu się grubej powierzchni warstwy. Jeśli czas otwarcia został przekroczony, należy usunąć pozostałości pianokleju i nałożyć nową warstwę.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywać z dala od dzieci

Tytan 60 Sekund to profesjonalny klej budowlany, który należy stosować wyłącznie w sposób określony w instrukcji obsługi. Należy go przechowywać z dala od dzieci. Zawór należy zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z użyciem pianokleju Tytan 60 Sekund należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Aby chronić skórę i dłonie należy zawsze stosować rękawice robocze lub jednorazowe. Oczy należy zawsze chronić przed przypadkowym zanieczyszczeniem stosując okulary ochronne. W przypadku kontaktu substancji z oczami, należy je przemywać dużą ilością wody. Jeśli użytkownik nosi soczewki kontaktowe, należy je natychmiast usunąć i dalej przemywać oczy wodą.

Wentylacja obszaru roboczego

Tytan 60 Sekund zawiera gaz łatwopalny umożliwiający jego dozowanie. Przy nakładaniu pianokleju gaz jest odprowadzany do otoczenia. Dlatego, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, obszar, na którym wykonywana jest praca musi być wyposażony w odpowiedni układ wentylacji.